BELGELENDİRME PROGRAMI

UY YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Kod

Ad

Ulusal Yeterlilik

19UY0395-5

NEZARETÇİ (MADEN)

Zorunlu Birimler

19UY0395-5 /A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu

Seçmeli Birimler

19UY0395-5/B1

Güvenli İş Ortamı Nezareti Yapma

19UY0395-5/B2

Hazırlığa ve Üretime Nezaret Etme

19UY0395-5/B3

Mekanize Uzun Ayakta Üretime Nezaret Etme

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Belge Gözetim Sıklığı

Sınav Giriş Ön Şartı

Başvuru Belgeleri

1-    Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, vb.)

2-    FR.03 Başvuru Formu

3-    SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi

4-    Sınav Bedelinin Yatırıldığına Dair Dekont

 

SINAV PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ulusal Yeterlilik Birimi Kodu

Teorik Sınav

Uygulama Sınavı

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Başarı Puanı (%)

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Başarı Puanı (%)

19UY0395-5 /A1

24

48 dk.

70

19UY0395-5/B1

24

48 dk.

70

1

60 dk.

70

19UY0395-5/B2

47

94 dk.

70

1

60 dk.

70

19UY0395-5/B3

16

32 dk.

70

1

60 dk.

70

YETERLİLİK ÖZETİ

                                                                                                                              

Programın Amacı

Bu yeterlilik Nezaretçi (Maden) (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

– Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

– Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

– Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili Referans Doküman(lar)

17UMS0576-5 Nezaretçi (Maden) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Sınavın İçeriği

Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

Sınav Yeri ve Sınava Giriş

Adaylar Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen yerlerde sınava gireceklerdir.

Teorik Sınav Kuralları

·       Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız.

·       Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

·       Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Değerlendirici/Gözetmene başvurunuz.

·       Optik cevap formuna ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik  ve/veya  yanlışlık  olması  halinde  sınavınızın  değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.

·       Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

·       Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.

·       İlgili ulusal yeterlilikte ve kuruluş prosedürlerinde aksi düzenlenmediği sürece

sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz:

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,

b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb.

bilgisayar özelliği olan cihazlar,

ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar

·       Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden  girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika  sınav  salonunu  terk  edemez.  Sınavın  ilk  15  dakikasından  sonra  gelen  aday sınava alınmaz

·       Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç

yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

·       Sınav  salonundan  her  ne  sebeple  olursa  olsun,  görevli  haricinde  dışarıya  çıkan  adaylar  tekrar  içeriye  alınmaz. Gözetmen  sınav  sırasında  adaylara  (tuvalet, sağlık vb. ihtiyaçları için) eşlik eder.

·       Sınav  süresince  aday  görevlilerle  konuşamaz  ve  soru  soramaz.  Görevliler  de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

·       Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.

·       Soru kitapçığında doldurmanız  gereken  alanlar  bulunmaktadır.  Bu  alanları doldurunuz.  Cevaplarınızı başkaları  tarafından  görülmeyecek  şekilde tutmanız   gerekmektedir. 

·        Soru Kitapçığınızda yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların soru kitapçığınızda işaretlenmiş  olması  gerekir.

·       Her bölümün cevaplarını soru kitapçığındaki ilgili alana işaretleyiniz.

·       Sınav  sırasında  kopya  çeken,  çekmeye  girişen,  kopya  veren,  kopya  yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır.

·       Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir,  sorumluluk adaya  aittir.  Bu  durum  aday  için son derece  önemlidir.

·       Değerlendirici, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını,  toplu  kopya  girişiminde  bulunulduğunu  raporunda  bildirdiği  takdirde,   sınıfta  sınava  giren  tüm  adayların  sınavı  geçersiz sayılır.

·       Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır.

·       Gerektiğinde Gözetmen/Değerlendirici adayın oturduğu yeri değiştirebilir. 

·       Sınavların geçerli sayılması,  her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.

·       Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

·       Aday verilecek soru kitapçığının  üzerinde  ayrılan  yere  ad,  soyadı,  T.C.  kimlik numarasını yazar.

·       Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Değerlendirici/Gözetmen tarafından incelenir.

·       Gözetmenin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

·        Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içemez.

·        Adaylar  teorik  sınavlarda  görüntülerinin  kayıt  altına  alınmasını  kabul  etmek durumundadır.

                                 

Uygulama Sınavı Kuralları

·       Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

·       Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı Değerlendirici tarafından sonlandırılır.

·       Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymak zorundadır.

·       Adayların sınav değerlendiricilerin başlama talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.

·       Sınava ara verme süreleri Değerlendirici tarafından belirlenir.

·       Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.

·       Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içemez.

·       Değerlendiricinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

·        Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

Sınavlar Kaç Kez Girilebileceği

Adaylar sınavda başarısız olmaları halinde 1 (Bir) defa daha ücretsiz olarak sınava girebilirler.

İtiraz/Şikayet

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri.

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak standart formlar ile yapılabilir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Şikayet veya diğer itirazlar herhangi bir zamanda yapılabilir. Merkeze iletilen şikâyet, itiraz ve öneriler, kayıt altına alınacaktır.

Sınav ve sınav sonuçlarına yönelik itirazlar için kamera kayıtları ve sınav dokümanları incelenecektir.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar, gerekli durumlarda ilgili alanın Program Komitesi tarafından incelenecektir.

İtirazlar, başvurunun kayıtlara girdiği tarihten itibaren en geç 30 iş günü içerisinde çözüme kavuşturularak ve itiraz sahibi bilgilendirilecektir.

Şikayetler ise kayıtlara girdiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde çözüme kavuşturularak, gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Belgelendirme

Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin teorik, performans ve/veya mülakat sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Başarılı olma koşulları ilgili ulusal yeterliliklerde yer almaktadır. (Bakınız: Ulusal Yeterlilikler)

Teorik sınavlar test yoluyla, uygulamalı sınavlar atölye/laboratuvar/gerçek ortamda yapılmaktadır. Bazı sınavlarda mülakat da yapılabilmektedir.

Sınavlar değerlendirildikten sonra:

·       Sonuçlar e-posta veya yazılı olarak adaylara duyurulur.

·       Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, basıldıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden iletilir.

Birim Bazında Belgelendirme

Bir birimdeki asgari sınavları başaran kişilere talep etmeleri halinde “birim başarı belgesi” düzenlenebilir.

Birim Birleştirme ve Birim Taşımı

Bireylerin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birimler birleştirilir.

En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir.

Belgenin Askıya Alınması

Aşağıda belirtilen durumlar hakkında ciddi şüphe oluşması veya bu durumların tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişinin belgesi uygunsuzluğun durumuna göre askıya alınır.

Ø  Belgelendirilmiş kişinin kendi talebi,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin gözetim raporunun olumsuz sonuçlanması,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin, belge almaya hak kazandığı sınav hakkında yapılan tetkikler veya denetimler sonucunda sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik olması hâlinde,

Ø  Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullanması.

Verilen askı kararı MYK’ye bildirilir. İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi

 

Askı süresi uygunsuzlukların durumlarına göre 15 gün ile 6 ay arasında değişebilir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge kullanımını durdurur. Belge kullanımını durdurmadığı tespit edilen kişiler, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise belgesi iptal edilir. İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi

Belgesi askıya alınan kişiden kusur/ihlaline ilişkin açıklama talep edilir. Açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir. Mevzuat yönünden hukuki haklılıkları ile mücbir sebeplere belgelerle dayalı ifadesi uygun bulunması halinde MYK’ye bilgi verilerek, gerekli hallerde görüş alınarak belge sahibine belgesi yeniden kullandırılır. Açıklama talebi ile sonuçlandırma süresi 30 iş gününü geçemez.

Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda belgenin geçerliliğinin sürdürülmesine ilişkin karar verilir ve kişi belge kullanımına devam edebilir. Askının kaldırılmasına ilişkin karar MYK’ye bildirilir.

İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu

LS.02 Belgeli Kişiler Listesi

Belgenin Geri Çekilmesi/İptal Edilmesi

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılamadığı veya doğrudan belgenin iptal edilmesi gereken durumlarda, belgenin iptaline karar verilir. Bu durum belge sahibine yazılı olarak bildirilir ve belgenin iptal işlemi başlatılır. Belge, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırılmaması halinde ve aşağıdaki durumlarda askı kararına gerek kalmaksızın iptal edilir. Belge kararındaki değişiklik kayda alınır.

Ø  Kişinin talebi,

Ø  Kişinin hayatını kaybetmesi,

Ø  Kişinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi.

İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi

 

Odaklı Grup, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptal edilmesine dair kararları, web sayfasında yayınlama hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurur.  Belge Kullanım Sözleşmesi ile kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde iade eder. Belgelenin iptal kararı belgelendirilmiş kişi ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Belgelendirilmiş kişi sözleşmesi iptal edildiği tarihten itibaren 30 gün dolmadan belgelendirme için yeni müracaat yapamaz. Teslim alınan belge ve sözleşme iptal edilerek arşivlenir.

 

Gerekli hallerde belgeli kişi hakkında hukuki süreç takip edilir

Belgenin Yeniden Düzenlenmesi

Belgesi kaybolan veya kullanılamaz hale gelen kişilerin talep etmeleri halinde belgeleri yeniden düzenlenerek kişilere iletilir. Bu durumda kişinin kullanılamaz hale gelen belgeyi veya belgeyi kaybettiğine dair gazete ilanını Odaklı Grup’a teslim etmesi gerekir. Belirlenen ücretin ödenmesi halinde kişinin talebi MYK’ye iletilerek belgenin yeniden düzenlenmesi istenir. İlgili kayıtlar;

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi