1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programının ilgili şartlarına uygunluğunu izlemek, belgenin yenilemesi, belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi ile yeniden düzenlenmesine ilişkin yöntemlerin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, personel belgelendirme sistemi kapsamında verilen tüm belgeler ile tüm belge sahiplerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Belgelendirme Karar Verici: Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi (geri çekilmesi), kapsam değişikliği ve sürdürülmesine karar verilmesi,

Destek Personeli: Süreçlerdeki tüm yazışmaların ve diğer kayıtların hazırlanması, belgeli kişi dosyalarının tutulması,

Kalite Yönetim Temsilcisi: Dokümanların ve süreçlerin takibi ve gerekli hallerde revizyonu,

Sınav Hizmetleri Sorumlusu: Gözetim, askı, yenileme süreçlerinde bulunan sürelerin takip edilmesi, belgeli kişiler ile yapılan yazışmaların imzalanması, yeniden belge basımı süreçlerinin takip edilmesi

Yönetim Kurulu Başkanı: Kurum, kuruluş yazışmalarının imzalanması, belgelerin imzalanması, hukuki işlem gerektiren durumlara karar verilmesi.

4.İLGİLİ DOKÜMANLAR

·        KEK.00 Kalite El Kitabı

·        PR.01 Belgelendirme Programı Prosedürü

·        PR.11 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

·        PR.15 Sınav ve Belgelendirme Prosedürü

·        TM.01Arşiv Talimatı

·        MYK – Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

5.KAYITLAR

·        FR.01 Aday Sınav Sonuç Bildirim Formu (yazılım)

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu (yazılım)

·        FR.14 Gözetim Formu

·        FR.15 Gözetim Raporu Formu

·        FR.17.01 Hizmet Ücret Tarifesi Formu

·        FR.59 Birim Başarı Belgesi Formu

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi (yazılım)

·        SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi (yazılım)

6. TANIMLAR

6.1. Genel

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve Kalite El Kitabında verilen tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.

6.2 Diğer Tanımlar

7. UYGULAMA

7.1 Gözetim

Her ulusal yeterlilik için gözetim periyotları ulusal yeterlilikler dikkate alınarak oluşturulan ilgili belgelendirme programında tanımlanmaktadır. Gözetim şartı aranmayan belgelendirme programlarında gözetim işlemi uygulanmaz.

Belge gözetim süresini dolduranlar tespit edilerek gözetime tabi tutulur. Gözetim kişinin temel bilgileri ve yeterliliğin sürdürüldüğünü gösterir kanıtları toplayacak şekilde yazılı olarak gerçekleştirilir.

Belgeli kişi, gözetim tarihinden 15 gün önce FR.14 Gözetim Formu göndermesi istenir. Belgeli kişi tarafından gönderilen FR.15 Gözetim Raporu Formu ODAKLI GRUP karar vericisi tarafından incelenir ve kararını gözetim raporunda belirtilen yere açıklayıp imzalar.

 İlgili kayıtlar;

·        FR.14 Gözetim Formu

Belge gözetim süresini dolduran ve gözetimi gerçekleştirilen kişilerin kuruluşa gönderdiği belge ve bilgilerin uygunluğu kontrol edilerek sonuç raporlanır. Gözetim için hazırlanan raporlarda aşağıda belirtilen durumların varlığı da tespit edilir:

Ø  Belgelendirilmiş kişi ile ilgili şikâyetlere ilişkin resmi kayıtlar,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin Belgelendirme Programındaki değişikliklere uyum sağlayıp sağlamadığı.

İlgili kayıtlar;

·        FR.15 Gözetim Raporu Formu

7.2 Belgenin Askıya Alınması

Aşağıda belirtilen durumlar hakkında ciddi şüphe oluşması veya bu durumların tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişinin belgesi uygunsuzluğun durumuna göre askıya alınır.

Ø  Belgelendirilmiş kişinin kendi talebi,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin gözetim raporunun olumsuz sonuçlanması,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin, belge almaya hak kazandığı sınav hakkında yapılan tetkikler veya denetimler sonucunda sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik olması hâlinde,

Ø  Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullanması. 

İlgili dokümanlar Belgelendirme Karar Vericisi tarafından incelenerek askı kararı verilebilir. Askı kararı verilmesi halinde, Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya yetkilendirdiği bir personel tarafından yazılımda ilgili belgeli kişilerin belge durumu pasife çevrilir ve daha sonrasında karar MYK portala bildirilir. İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu (Yazılım)

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi (Yazılım)

Askı süresi, uygunsuzlukların durumlarına göre Belgelendirme Karar Vericisi tarafından varsa kuruluş talimatları dikkate alınarak belirlenir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden (askı kararı adaya MYK tarafından bildirilir.) itibaren belge kullanımını durdurur. Belge kullanımını durdurmadığı tespit edilen kişilere Belge Kullanım Sözleşmesi uyarınca işlem yapılır. İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu (yazılım)

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi (yazılım)

·        SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi (yazılım)

7.3 Askıya Alınan Belgenin Askıdan Kaldırılması

Belgesi askıya alınan kişi, askı kararına itiraz edebilir ya da askı kararının gerekçesinin ortadan kalktığını iddia ederek kuruluşa başvurabilir.

Açıklamalar ve dokümanlar tüm bulgular ışığında değerlendirilir. Mevzuat yönünden hukuki haklılıkları ile mücbir sebeplere belgelerle dayalı ifadesi uygun bulunması halinde gerekli hallerde görüş alınarak belge sahibine belgesi yeniden kullandırılır.

Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda belgenin geçerliliğinin sürdürülmesine ilişkin karar verilir ve kişi belge kullanımına devam edebilir. Askı kararının kaldırılması halinde, Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya yetkilendirdiği bir personel tarafından yazılımda ilgili belgeli kişilerin belge durumu aktife çevrilir ve daha sonrasında karar MYK portala bildirilir.

İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu (yazılım)

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi (yazılım)

7.4 Belgenin İptal Edilmesi

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılamadığı veya doğrudan belgenin iptal edilmesi gereken durumlarda, belgenin iptaline karar verilir. Bu durum belge sahibine yazılı olarak bildirilir ve belgenin iptal işlemi başlatılır. Belge, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırılmaması halinde ve aşağıdaki durumlarda askı kararına gerek kalmaksızın iptal edilir. Belge kararındaki değişiklik kayda alınır.

Ø  Kişinin talebi,

Ø  Kişinin hayatını kaybetmesi,

Ø  Kişinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi.

İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu (yazılım)

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi (yazılım)

Kuruluş, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptal edilmesine dair kararları, web sayfasında yayınlama hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurur.  Belge Kullanım Sözleşmesi ile kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde iade eder. Belgelenin iptal kararı belgelendirilmiş kişi ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Teslim alınan belge ve sözleşme iptal edilerek arşivlenir.

Gerekli hallerde belgeli kişi hakkında hukuki süreç takip edilir.

7.5 Belge Yenilemesi

Her ulusal yeterlilik için belge yenileme periyotları ulusal yeterlilikler dikkate alınarak oluşturulan ilgili belgelendirme programında tanımlanmaktadır. 

Belge geçerlilik süresini dolduranlar tespit edilerek belge geçerlilik süresinin bitimine 30 gün kala bu kişiler ile iletişime geçilerek belge yenileme şartları bildirilir. İsteyen kişiler belgelendirme programında belirtilen usuller ile belgelerini yenileyebilirler. Belge yenileme süresi gelen kişiler belirlenen ücret tarifesi doğrultusunda ödeme yaparak belge yenileme işlemlerinin başlamasını talep edebilirler. İlgili kayıtlar;

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu (yazılım)

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi (yazılım)

Bu süreç MYK tarafından belirlenen usuller çerçevesinde yürütülür.

7.6 Belgenin Yeniden Düzenlenmesi

Belgesi kaybolan veya kullanılamaz hale gelen kişilerin talep etmeleri halinde belgeleri yeniden düzenlenerek kişilere iletilir. Bu durumda kişinin kullanılamaz hale gelen belgeyi veya belgeyi kaybettiğine dair gazete ilanını kuruluşa teslim etmesi gerekir. Belirlenen ücretin ödenmesi halinde kişinin talebi MYK’ye iletilerek belgenin yeniden düzenlenmesi istenir. İlgili kayıtlar;

·        LS.02 Belgeli Kişiler Listesi  (yazılım)

7.7 Belgenin Kapsamının Genişletilmesi/Daraltılması

Belgeli kişinin talep etmesi veya mevzuatta belirlenen diğer haller durumunda, Ulusal Yeterliliğin izin vermesi durumunda düzenlenen belgenin kapsamı genişletilebilir veya daraltılabilir. Bu hususa ilişkin kayıtlar usule uygun şekilde tutulur ve ilgili kurumlara verilir.

·        FR.04 Belgelendirme Karar Verme Formu (yazılım)

7.8 Belgenin Basılması, Teslimi

Belgeler; Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde tanımlı olan şartlara göre basılır ve teslim edilir.

Adayların sınav sonuçları yazılımdan indirilen MYK Sonuç Bildirim Formu ile http://portal.myk.gov.tr/ web portalı üzerinden elektronik ortamda Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilir.

·        FR.01 Aday Sınav Sonuç Bildirim Formu (yazılım)

Belge almaya hak kazanan adaylardan, sınav ücretinden ayrı olarak belge basım ücreti alınır.

·        FR.17.01 Hizmet Ücret Tarifesi Formu

Belge almaya hak kazanamayan adaylara, istemeleri halinde başarılı oldukları birimleri gösterir,  Birim Başarı Belgesi verilir. Birim Başarı Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmez.

·        FR.59 Birim Başarı Belgesi Formu

Belgeler MYK tarafından basılır ve kuruluşa iletilir. Kuruluşa gelen basılmış belgeler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak en geç 10 iş günü içerisinde belge sahiplerinin ilgili yeterliliğe ait Başvuru Formunda belirttiği iletişim adresine ya da çalıştığı kuruluşa, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilir. Ayrıca adaya kuruluşta elden teslim edilir.

Adayların kaybolma, yırtılma, yıpranma vb. nedenlerle belgenin yeniden basılması için kuruluşa başvuruda bulunmaları üzerine, belge basım ücretini karşılamaları koşuluyla belgenin yeniden basılması sağlanır.