1. AMAÇA

Bu prosedürün amacı, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin şeffaf, tarafsız ve etkin şekilde sürdürülebilmesini sağlamaktır.

 1. KAPSAM

Bu prosedür, kuruluş tarafından yürütülen tüm sınav ve belgelendirme hizmetlerini kapsar.

 1. SORUMLULAR
 • Belgelendirme Karar Verici: Sınavların ve sonuçlarının değerlendirilerek karar verilmesi, belgelendirmeye ilişkin her türlü kararın verilmesi
 • Değerlendirici: Sınavların değerlendirilmesine ilişkin süreçlerin takibi
 • Destek Personeli: Tüm idari süreçlerin takip edilmesi, kayıtların hazırlanması, dosyalama ve arşiv işlemlerinin takip edilmesi
 • Kalite Yönetim Temsilcisi: Tüm dokümanların takip edilmesi
 • Sınav Hizmetleri Sorumlusu: Sınav açılmasına karar verilmesi ve sınavların ilan edilmesi, sınav ve belgelendirmeye ilişkin mali işlemlerin koordinasyonu, MYK’ya yapılan bildirimlerin gerçekleştirilmesi, değerlendirici görevlendirilmesi, sınav materyali belirlenmesi, adayların sınava kabulü, adaylarla yazışmaların imzalanması, sınavların iptaline karar verilmesi

4.İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar
 • 00 Kalite El Kitabı
 • 02 Başvuru Alma ve Değerlendirme Talimatı
 • 04 Sınav ve Belgelendirme Ücretlerinin Belirlenmesi Talimatı

5.KAYITLAR

 • 02 Aylık Sınav Planlama Formu
 • 03 Başvuru Formu
 • 06 Cevap Kağıdı Formu
 • 13.01 Görevlendirme Formu – Değerlendirici
 • 23 Mesleki Yeterlilik Belgesi Formu
 • 24 Mesleki Yeterlilik Belgesi Formu – Akredite Sistem
 • 25 Mesleki Yeterlilik Belgesi Formu – Yetkilendirilmiş Sistem
 • 28 MYK Sınav Programı Bildirim Formu
 • 30 Performans Sınavı Kontrol Formu
 • 37 Sınav Giriş Belgesi Formu
 • 38 Sınav Katılım Talep Formu
 • 39 Sınav Ön Talep Formu
 • 40 Sınav Programı Formu
 • 41 Sınav Tutanağı Formu
 • 43 Soru Kitapçığı Formu
 • 47 Teorik Sınav Yeri Kontrol Formu
 • 48 Teslim Tutanağı Formu
 • 17 Sınav Sonuç Listesi
 • 18 Sınava Girecek Adaylar Listesi
 • 06 Sınav Öncesi Değerlendirici Tarafsızlık Taahhütnamesi
 1. TANIMLAR

6.1. Genel

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve Kalite El Kitabında verilen tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.

6.2 Diğer Tanımlar

 1. UYGULAMA

7.1 Ön Talep Alınması, Sınav Programının Oluşturulması ve Sınavın İlanı

Ön talep almak amacıyla web sitesinden ilanda bulunulabilir. Bulundukları bölgede sınav açılmasını isteyen kişiler ön talepte bulunabilirler. Ön talepler kayda alınarak elektronik olarak dosyalanır. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde sınav açılabilir. Ön talep sahiplerine ulaşılarak sınavın açıldığı ve başvuru yapılması gerektiği belirtilir. Ön talebe bağlı olmadan sınav ilanına karar verildiğinde, sınav tarihi ve yeri, katılacak adayların duyabilecekleri makul süre içerisinde web sitesinden duyurulur. Ayrıca bilgilendirme amacıyla aylık olarak bir sınav planlaması yapılarak web sitesinden ilan edilebilir. Tüm sınavlar kayıt altına alınır. İlgili kayıtlar;

 • 02 Aylık Sınav Planlama Formu
 • 38 Sınav Katılım Talep Formu
 • 39 Sınav Ön Talep Formu
 • 22 Sınav Listesi

Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri sınav öncesine kadar MYK’ya bildirilir. İlgili kayıtlar;

 • 28 MYK Sınav Programı Bildirim Formu
 • 40 Sınav Programı Formu

Sınav programına ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik kayda alınır ve aynı gün içerisinde MYK’ya bildirilir. Değişikliklere ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçe ise iki iş günü içerisinde MYK’ya iletilir.

Sınav programında kuruluştan kaynaklanmayan mücbir sebeplerle değişiklik oluştuğunda, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav iptal edilir ve bu durum tutanak altına alınır. İptal edilen sınavlar ivedilikle, her halükarda aynı gün içerisinde, MYK’ya bildirilir.

 • Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Kişilerin Sınava Kabulü

Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi Başvuru Alma ve Değerlendirme Talimatına göre yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen kişiler; belirlenen evraklarla başvurularını yaparlar. İlgili kayıtlar;

 • 03 Başvuru Formu

Sınava giriş şartı bulunan yeterliliklerde bu şart sorgulanır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde adayın ve çevresindekilerin güvenliğini sağlamak için, adayın yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğunu ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmayacağını ölçmek üzere yeterlilikteki kritik adımları da içerecek şekilde uygulanan sözlü değerlendirmedir. Bu husus, ilgili ulusal yeterlilik ile belgelendirme programından kontrol edilerek belirlenir. Sınava giriş şartlarını sağlayan kişiler uygun belgeleri sağlamaları ve Sınav ve Belgelendirme Ücretlerinin Belirlenmesi Talimatı uyarınca belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde sınava kabul edilir ve kayıt oluşturulur. Ön değerlendirme ulusal yeterlilikte belirtildiği şekilde yapılır. Yeterliliğe giriş sınavı değerlendirici tarafından yapılır. Yeterliliğe giriş sınavında başarılı olamayanlar sınava alınmaz. İlgili kayıtlar;

 • 18 Sınava Girecek Adaylar Listesi

FR.66.01_Aday Ön Değerlendirme Formu_18UY0363-4 Rev 00 Mekanizasyon İşçisi (Maden)

FR.66.02_Aday Ön Değerlendirme Formu_18UY0379-3 Rev 00 Yeraltı Hazırlık İşçisi

FR.66.03_Aday Ön Değerlendirme Formu_18UY0379-4 Rev 00 Yeraltı Hazırlık İşçisi

FR.66.04_Aday Ön Değerlendirme Formu_19UY0396-4 Rev 00 Yeraltı Üretim İşçisi

FR_66.05_Aday Ön Değerlendirme Formu__16UY0265-3 Rev 01 Kırma Eleme Tesis Operatörü

FR_66.06_Aday Ön Değerlendirme Formu__16UY0266-3 Rev 01 Mermer Doğaltaş Ocakçısı

FR_66.07_Aday Ön Değerlendirme Formu__17UY0315-3 Rev 00 Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı

FR_66.08_Aday Ön Değerlendirme Formu__117UY0316-4 Rev 00 Mermer-Doğaltaş Ocakçısı

FR_66.09_Aday Ön Değerlendirme Formu__16UY0267-4 Rev 01 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı

Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav giriş belgesi düzenlenerek elden, kargo veya elektronik ortam yardımı ile iletilir. İlgili kayılar;

 • 37 Sınav Giriş Belgesi Formu

Sınava giriş şartını sağlamayan adayların belgeleri dosyalanarak arşivlenir. Ücret tarifesinde ön değerlendirme gibi sınava giriş şartıyla ilgili olarak ücret mahsubu belirlenmişse, belirlenen tutar mahsup edilerek kalan tutar kişilere iade edilir.

 • Sınav Sorularının ve Değerlendiricinin Belirlenmesi

Sınav soruları, onaylı soru bankasından ilgili ulusal yeterliliğe göre seçilir ve soru sayısı ilgili yeterliliğe ve belgelendirme programına göre belirlenerek soru kitapçıkları hazırlanır. İlgili kayıtlar;

 • 43 Soru Kitapçığı Formu

Sınav için değerlendirici görevlendirmesi yazılı olarak yapılır. Atanacak değerlendiricilerin; başvuru formunun tesliminden itibaren sınava girecek adaylar ile organik bağlarının bulunmadığına ilişkin önlemler tüm süreçlerde alınır.  Konuya ilişkin hassas uyarılar web sitesinde yayınlanır. İlgili kayıtlar;

 • 13.01 Görevlendirme Formu – Değerlendirici
 • 13.06 Görevlendirme Formu – Gözetmen

Değerlendiriciler, adayın sınav öncesinde eğitiminde görev almamalı ve aday ile organik bağa sahip olmamalıdır. Sınav öncesinde değerlendiricilerden gerekli beyan alınır. İlgili kayıtlar;

 • 06 Sınav Öncesi Değerlendirici Tarafsızlık Taahhütnamesi

7.4 Teorik Sınav

Teorik sınav ilgili Ulusal Yeterlilikte ve belgelendirme programında belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarını karşılar ve ilgili ulusal yeterlilikteki öğrenme çıktılarını kapsar.

Teorik Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğin sınav talimatında belirtilen usulde gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır. İlgili kayıtlar;

 • 06 Cevap Kağıdı Formu

Teorik sınav soruları Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya yetkilendirdiği Destek Personeli tarafından Değerlendiriciye verildikten sonra durum kayıt altına alınır. İlgili kayıtlar;

 • 48 Teslim Tutanağı Formu

Teorik sınavlarda sorumluluk Değerlendirici de kalmak şartıyla Gözetmen atanabilir.

Teorik sınavın değerlendirilmesi değerlendirici tarafından yapılır. Teorik sınavda ilgili yeterlilikte belirtilen kriterleri sağlayanlar başarılı sayılırlar.  Teorik sınav sonuçları Voctester yazılım programı ile kayıt altına alınır. İlgili kayıtlar;

 • F47 Teorik Sınav Yeri Kontrol Formu
 • 41 Sınav Tutanağı Formu
 • 17 Sınav Sonuç Listesi

Teorik sınavların değerlendirilmesi TM.03 Sınav Değerlendirme Talimatına göre yapılır.

7.5 Pratik Sınav

Pratik sınav, ilgili Ulusal Yeterlilikte ve belgelendirme programında belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarını karşılar ve ilgili ulusal yeterlilikteki öğrenme çıktılarını kapsar.

Pratik Sınavlar ilgili Ulusal Yeterliliğin Sınav Talimatında belirtilen usulde gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır.

Pratik sınav soruları Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya yetkilendirdiği Destek Personeli tarafından Değerlendiriciye verildikten sonra durum kayıt altına alınır. İlgili kayıtlar;

 • 48 Teslim Tutanağı Formu

Pratik sınavın değerlendirilmesi değerlendirici tarafından yapılır. Pratik sınavda ilgili yeterlilikte belirtilen kriterleri sağlayanlar başarılı sayılırlar.  Pratik sınav sonuçları Voctester yazılım programı ile kayıt altına alınır. İlgili kayıtlar;

 • 30 Performans Sınav Yeri Kontrol Formu
 • 41 Sınav Tutanağı Formu
 • 17 Sınav Sonuç Listesi

Pratik sınavların değerlendirilmesi TM.03 Sınav Değerlendirme Talimatına göre yapılır.

 • Belgelendirme Kararı

Belgelendirme kararı; tüm değerlendirme kayıtları incelenerek alınır. İncelemeler sırasında herhangi bir hata ya da eksiklik tespit edilirse (Örn. Yanlış hesaplanan puanın olması vb.) ilgili alanda görevlendirilmiş Karar Verici, FR 41 Sınav Sonuç Tutanağı Formu ile tutanak altına alınmak kaydıyla, Sınav Hizmetleri Sorumlusuna bilgi verir. Sınav Hizmetleri Sorumlusu gerekli işlemleri başlatır ve süreç tamamlanana kadar takip eder.

Başarılı olan adaylar için MYK’den yetki alınmasından sonraki işlemlerde MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan formatta, MYK’nın anlaşmalı olduğu matbaa tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi basılır. Belge masraf karşılığına ilişkin süreç MYK tarafından belirlenen şekilde yürütülür.

MYK yetkisi alınmadan gerçekleştirilen süreçlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Düzenlenen belgeler kişilere elden veya posta yolu ile teslim edilir. İlgili kayıtlar;

 • 23 Mesleki Yeterlilik Belgesi Formu
 • 24 Mesleki Yeterlilik Belgesi Formu – Akredite Sistem
 • 25 Mesleki Yeterlilik Belgesi Formu – Yetkilendirilmiş Sistem
 • FR_41_Sınav Sonuç Tutanağı Formu
 • 48 Teslim Tutanağı Formu

7.7 Gerçekleştirilen Sınavın İptali ve Sınavın Tekrarlanması

Sınavda oluşabilecek ve sınavın tekrarını gerektirebilecek (yangın, sel, deprem, baskın, saldırı, patlama, toplu olay, protesto vb) olaylar ile, toplu kopya ile, sınavın şeffaflığına ilişkin tereddüt, şüphe, duyum ve şümulüne ilişkin hallerde durum tutanak altına alınır.  Gerekli değerlendirmenin ardından sınav iptal edilebilir. Adaylara konu hakkında bilgilendirme sağlanır. İptal edilen sınav, mücbir sebepler dışında, 15 iş günü içerisinde iptali gerektiren haller düzeltilerek, yeniden yapılır. Toplu kopya halinde kopya işlemine karıştığı anlaşılan adaylar tekrar sınava alınmaz. Bu şekilde tekrar sınava alınan adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez.

Görevli personelin risk analizinde belirlenen şartlar altında sınavın tarafsızlığını veya şeffaflığını olumsuz yönde etkilemesi hallinde sınavlar için risk analizinde belirlenen tedbir uygulanır.

Değerlendiricinin sınav anında veya sınavdan hemen önce rahatsızlanması, mücbir sebeplere maruz kalması, hakkında yürütülen hukuki işlem nedeniyle özgürlüğünün kısıtlanması, tarafsızlık ilkesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunması, sınav salonunda yedek değerlendiricilerin aynı ya da farklı sebeplerle hazır bulunamaması, sınav anında tutum ve davranışlarıyla sınavın olumsuz etkilenmesi durumundan doğrudan etkilendiği halde adayların başarılarına ilişkin hakları saklı kalmak üzere sınav iptal edilir. 15 iş günü içerisinde iptali gerçekleştiren haller düzeltilerek, sınav yeniden yapılır. Adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez.

Bir veya birden çok adaydan kaynaklanan sınava uygun olmayan tutum ve davranışlar nedeniyle oluşacak yüksek gürültü, gerginlik, şiddet olması ve bu durumun tüm adayları olumsuz etkilemesi halinde sınavın tamamı iptal edilebilir, mevcut olumsuzluklara rağmen başarılı olan adaylar kamera kaydıyla tespit edilmek suretiyle başarılı sayılırlar. Mevcut durum MYK’ya kamera görüntüleri ile bildirilir. 15 iş günü içerisinde iptali gerçekleştiren haller düzeltilerek, sınav yeniden yapılır. Adaydan ayrıca sınav ücreti talep edilmez. Sorumlu aday(lar) tekrar gerçekleştirilen sınava alınmaz.

7.8 Kayıtların Saklanması

Sınav ve belgelendirmeye ilişkin kayıtlar belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren beş yıl süre ile, kamera kayıtları ise kayıt oluşma tarihinden itibaren bir yıl süre ile arşivde saklanır. Kamera kayıtlarının yedeklemesi ikinci bir hardiske kopya alınarak Yönetim Kurulu Başkanı evinde kilitli dolapta muhafaza edilir.

7.9 Hileli Sınav Halinde Yapılacaklar 

Kurallara aykırı davranışta bulunan katılımcıların sınava devam etmelerine izin verilmez. Ancak diğer adayların etkilenmediği hallerde; diğer katılımcıların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından, kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunulmayabilinir. Kurallara aykırı davranışta bulunan katılımcıların kimlikleri ve kusurları açıkça yazılarak durum tutanak altına alınır.

7.10 Birim Birleştirme

Belgelendirmesi yapılan ulusal yeterlilikler “Yeterlilik Birimi” adı verilen birimlerden meydana gelmektedir. Her bir yeterlilik birimi ise teorik (T) ve/veya performansa dayalı (P) sınav bölümlerinden oluşmaktadır. Bir mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikte belge alma şartı olarak belirtilen yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmak gerekmektedir.

Bununla birlikte, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. ODAKLI GRUP tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Daha önce farklı bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan sınava girmiş olan ve birim birleştirme yapmak isteyen adaylar, daha sonra ODAKLI GRUP’da sınava girerek belge almaya hak kazandıkları taktirde belgesini ODAKLI GRUP’dan talep edebilirler. Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Birim birleştirme başvurularında, sınav birimlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden ODAKLI GRUP’da sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda kullanamaz. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir, sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

7.11 İstatistik ve Raporlar

Adaylar ve sınavlar ile ilgili raporlamalara VOC-TESTER yazılımı İstatistik ve Raporlar menüsünden ulaşım sağlanmaktadır. Raporların ön incelenmesinden Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. Kalite Yönetim Temsilcisi gerektiği durumlarda Karar Verici, Değerlendirici ve Sınav Hizmetleri Sorumlusundan görüş alabilir. Tamamlanan ön inceleme sonrasında Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından gerekirse özet bir raporlama hazırlanarak ve/veya komite esnasında sözlü sunum yapılarak komite üyelerine bildirilir. Komite üyeleri tarafından incelenen raporlamaların sonucu yine komite üyeleri tarafından karara alınır.

7.11.1 Başvuru Raporu

Başvuru raporu sekmesinden ulaşılan listede yeterlilik bazında sisteme kayıtlı başvuru sahibi ve aday sayıları raporlanabilmektedir. (Raporda İlk Başvuru – Birim Birleştirme – Yeni Belge Kayıt Başvuruları yer almaktadır)

7.11.2 Aday Analiz Raporu

Aday analiz raporu sekmesinden ulaşılan listede yıl bazlı gösterim sağlanabilmektedir. İlgili her bir ulusal yeterliliğe ait;

 • Toplam Başvuru Sayısı

Sistem üzerinde bulunan bekleyen, onaylanan ve reddedilen başvuruların toplam sayısını gösterir.

 • Onaylanmış Başvuru

Sistem üzerinde başvurusu onaylanmış ve yönetim panelinden aday olarak kayıt edilmiş olan adayların toplam sayısını gösterir.

 • Bekleyen Başvuru

Aday portalından veya yönetim paneliden başvuru sahibi olarak kayıt edilen ve onaylanmayı bekleyen adayların toplam sayısını gösterir.

 • Reddedilen Başvuru

Aday portalından başvuru yapmış adayların, başvuru bilgilerinden dolayı reddedilmiş adayların toplam sayısını gösterir.

 • İlk Sınavını Bekleyen Adaylar

Herhangi bir sınav türünden henüz sınavı yapılmamış ve herhangi bir sınav türünden tamamlanmamış sınav programına kayıtlı olmayan aday sayısıdır.

 • İlk Sınavına Kayıtlı Adaylar

Herhangi bir sınav türünden ilk defa sınava kayıtlı ve henüz sınavı sonuçlanmamış aday sayısıdır.

 • Tekrar Sınavını Bekleyen Adaylar

İlk başvuruda kayıt olduğu bütün sınav türlerinden sınavını tamamlamış ve herhangi bir tamamlanmamış sınav programına kayıtlı olmayan aday sayısıdır.

 • Tekrar Sınava Kayıtlı Adaylar

İlk başvuruda kayıt olduğu bütün sınav türlerinden sınavını tamamlamış ve herhangi bir tamamlanmamış sınav programına kayıtlı olan aday sayısıdır.

 • Sınav Kaydı Bekleyen Bütün Adaylar

Henüz sınava girmemiş veya sınava girmiş fakat başarılı olamamış ve sınav hakkı olan tüm adayların toplam sayısını göstermektedir.

 • Sınavı Tamamlanmış Adaylar

Adayların başvuruda bulunduğu tüm yeterlilik birimlerinden sınava girmiş olduğunun kontrolü yapılmaktadır.

 • İlk Girdiği Sınavdan Başarılı Olan Adaylar

Aday teorik, performans ve mülakat sınavlarına ayrı sınav programlarında girmesi durumunda bu listede yer almamaktadır. Adayın ilk girdiği sınavdan başarılı olabilmesi için başvuruda bulunduğu tüm birimlerden ilk sınavına girmiş olması gerekmektedir.

 • İlk Girdiği Sınavdan Başarılı Olan Aday Yüzdesi

İlk girdiği sınavdan başarılı olan adayların, sınavı tamamlanmış adaylara olan oranını ifade etmektedir.

Sınavı Tamamlanmış Adaylar : y

İlk Girdiği Sınavdan Başarılı Olan Adaylar : x

İlk Girdiği Sınavdan Başarılı Olan Aday Yüzdesi : x/y

 • Belge Almaya Hak Kazanan Adaylar

Kayıtlı olduğu tüm birimlerden başarılı olarak belge almaya hak kazanmış olup henüz belgelendirme işlemi yapılmamış adayların toplam sayısını göstermektedir.

 • Belge Almaya Hak Kazanamayan Adaylar

Kayıtlı olduğu yeterlilikten başarısız olan, sınav hakları veya sınav hakları kullanım süresi biten adayların toplam sayısını göstermektedir.

 • Belgelendirilen Adaylar

Belge karar tarihi ve belge numarası bilgileri düzenlenerek belgelendirilmiş olan adayların toplam sayısını göstermektedir.

 • Belge Oranı

Belgelendirilen aday sayısının onaylanmış başvuru (aday) sayısına oranını ifade etmektedir.

 • Belge Oranı (ST)

Belgelendirilen aday sayısının sınavı tamamlanmış aday sayısına oranını ifade etmektedir.

Verilerine ulaşım sağlanmaktadır.

7.11.3 Genel Aday Raporu

Raporda yeterlilik bazında adayların başarı durumları ve belgelendirme sayıları gösterilmektedir. Pasif durumdaki aday sayıları rapora yansımamaktadır.

7.11.4 Tekrar Sınava Girecek Aday Raporu

Tekrar Sınava Girecek Aday Raporu sekmesinden ulaşılan listede istenilen yeterlik filtrelenip ilk sınavında başarısız olup tekrar sınavına girecek adaylara ulaşılmaktadır.

7.11.5 Genel Sınav Raporu

Genel sınav raporu sekmesinden ulaşılan listede her yeterliliğe ait yapılmış olan sınavların tüm süreçleri raporlanabilmektedir

7.11.6 Sınavda Görevli Personel Raporu

Sınavda Görevli Personel Raporu sekmesinden tamamlanmış sınavlarda görevlendirilmiş gözetmen, değerlendirici ve karar vericilere ait görevlendirme sayıları raporlanmaktadır

7.11.7 Değerlendirici Görevlendirme ve Takip Raporu

Değerlendirici Görevlendirme ve Takip Raporu sekmesinden değerlendiricilerin sınavlardaki değerlendirme durumları, başarı yüzdeleri ve katıldığı sınav bilgileri raporlanmaktadır.

7.11.8 Teorik Soru Cevaplanma Raporu

Teorik Soru Cevaplanma Raporu sekmesinden yeterlilik, yeterlilik birimi, öğrenme çıktısı, başarım ölçütü/bilgi ifadesi filtrelenebilir ve ayrıca istenilen yüzdenin altında veya üstünde doğru veya yanlış cevaplanma oranları raporlanmaktadır. Bu raporlamanın analizi ise %50 yanlış cevaplamanın üzerinde olan sorular veya %50 doğru cevaplamanın altında olan sorular listelenip komite üyelerine sunularak soru detayı incelenir ve komite üyelerince karar alınır.

7.11.8 Teorik Soru Sınav Raporu

Teorik Soru Sınav Raporu sekmesinden yeterliliğe göre filtreleme yapıldığında, teorik sınavlarda sorulan soruların sorulma sayıları raporlanabilmektedir.

7.11.8 Başvuru, Sınav ve Belge Raporu

Başvuru, Sınav ve Belge Raporu sekmesinden filtrelenebilen tarih aralıklarındaki başvuru, sınav ve belge sayıları raporlanabilmektedir.